Projekty UE

Dotacja na kapitał obrotowy


Realizacja projektu w ramach działania:
3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Nr Umowy: POIR.03.04.00-12-0322/20-00
Nazwa Beneficjenta: Grupa Uchacz Spółka Akcyjna STACJE Spółka Komandytowa

Wartość projektu: 93 720,00 zł zł w tym 100% ze środków europejskich EFRR
Okres realizacji: 01.07.2020-30.09.2020

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ
DZIAŁANIE 3.4. „DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY”

Grupa Uchacz Spółka Akcyjna STACJE Spółka Komandytowa w dniu 29.07.2020r. otrzymała wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”
 
  • cele projektu: Otrzymane dofinansowanie Grupa Uchacz Spółka Akcyjna STACJE Spółka Komandytowa będzie mogła przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. bieżące koszty działalności: opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.
  • planowane efekty: Utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19
  • wartość projektu: 93 720,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia złotych 00/100)
  • wkład Funduszy Europejskich: 93 720,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia złotych 00/100)